Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 3. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 1. Saint Brice N.V. handeldrijvende onder de naam Unigro (later: Unigro).
 2. Maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer:
  Prins Boudewijnlaan 65 – 9100 Sint-Niklaas
  RPR-BTW BE 0401.222.385
  Kredietgever – Kredietbemiddelaar
  Bankrekeningnummer: BE67 0018 5850 9387
 3. Contact:
  • Via internet: www.unigro.be kan u ons 24u per dag en 7 per week contacteren voor:
   • Snel, gemakkelijk en in alle vertrouwen te bestellen;
   • De beschikbaarheid van uw artikelen te controleren;
   • Opvolging van uw bestellingen;
   • Tal van uitzonderlijke voordelen;
   • Online aankoopgidsen: nuttige tips en informatie om u te helpen bij uw keuze.
  • Via telefoon (070/23.23.99 (0.30 € / min)) kan u onze van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 18 u. contacteren.
  • Via brief: Prins Boudewijnlaan 65 – 9100 Sint-Niklaas.
  • Dienst-na-verkoop: 03/760.59.98 (lokaal tarief) of klanten@unigro.be voor:
   • Een antwoord op al uw vragen over uw bestellingen, uw artikelen, uw geschenken, uw promoties;
   • Een inlichting over de beschikbaarheid van producten en de levering;
   • Uw vragen over montage, garantie en gebruik van uw artikel;
   • Technisch advies;
   • Inlichtingen over uw betaling;
   • Informatie over herstelling en terugname.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Unigro, zowel via de webwinkel als of via de catalogus, en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Unigro en u, de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Unigro voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Leveringen worden enkel uitgevoerd in België of in het Groothertogdom Luxemburg. Aldus zijn wij enkel actief op deze markt. Indien een levering buiten de opgegeven landen wordt gevraagd, kan Unigro de bestelling weigeren.
 6. Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. De rechtbank van de woonplaats van de consument is bevoegd.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Unigro gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Het aanbod kan steeds door Unigro ingetrokken worden bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval Unigro van oordeel is dat artikels te vaak werden teruggezonden of verloren. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, zoals maar niet gelimiteerd tot kennelijke foutieve prijsaanduiding, binden Unigro niet. Bestellingen die tot gevolg hebben dat er meer dan twee (2) cadeaus ter beschikking worden gesteld bij toepassing van het cadeaureglement in art. 9 worden eveneens geweigerd.
 5. Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn. Indien dit niet het geval is, vragen wij u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 6. Om een product aan te kopen, voeg u het product toe aan het winkelmandje. In het winkelmandje kan u bijkomende opties, zoals installatie en promocodes, kiezen bij de bestelling. Vervolgens meld u zich aan of zal een nieuw account gemaakt worden, waar een aantal gegevens (naam, voornaam, adres) gevraagd zullen worden. Hierna kan u een leveringswijze kiezen: gewone levering of levering in 24 uur mits toeslag en bijkomende verzoeken. Een alternatief leveringsadres kan hier ook ingegeven worden. Nu kiest u een betalingswijze, duidt u het aanvaarden van de algemene voorwaarden aan en bevestigt u de bestelling door “Plaats bestelling” te klikken. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Unigro of van zijn prestatieplichtige, die op hun beurt op een veilige en duurzame gegevensdrager worden bewaard, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Unigro. U kan steeds uw bestelling via de website op volgen. Als u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief, onder voorbehoud van de uitzonderingen opgenomen in deze algemene voorwaarden. Bij de levering zal de factuur ter beschikking gesteld worden aan de koper.
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Unigro onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. Aangezien wij werken met een verkoop op afstand komt er u een wettelijke herroepingstermijn toe. Het herroepingsrecht houdt in dat u een bestelling zonder opgave van reden en zonder boete kan terugsturen. Nadat wij uw bestelling hebben teruggekregen, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald hebt.
 2. De herroepingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen en gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed/de goederen fysiek in bezit krijgt, hetzij het laatste goed in het bezit krijgt (voor overeenkomsten waarbij u in dezelfde bestelling meerdere goederen hebt besteld die afzonderlijk worden geleverd). Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.
 3. De transportkosten zullen ook steeds terugbetaald worden aan de consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht met als uitzondering de gedeeltelijke herroeping en de kosten door de keuze van een eigen transporteur. Dit geldt overigens ook voor de transportkosten en eventuele beheers- en inningskosten. De montagekosten die bij relevante goederen van toepassing zijn, zullen niet onder het herroepingsrecht vallen.
 4. De consument heeft steeds de keuze op welke wijze zij haar product retourneert indien dit via de post of via onze koeriers gebeurt, wordt dit door ons gezien als onze transporteur.
  1. De artikelen met transportcodes (zie hiervoor art. 8) T3, T4 en T5 worden steeds door onze eigen transporteurs bij u opgehaald.
  2. De kosten met betrekking tot de artikelen met transportcodes T0, T1, T2 en T6 zullen door de consument voorgeschoten worden aan onze partner BPost en vervolgens door Unigro aan u worden terugbetaald.
  De keuze voor een eigen transporteur zal niet door Unigro vergoed worden en valt dus ten laste van de consument.
 5. Dienstenovereenkomsten zijn na volledige uitvoering van de dienst uitgesloten van het herroepingsrecht nadat de uitvoering van de dienst is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming.
 6. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht worden. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij het goed/de goederen hebben teruggekregen.
 7. Om het herroepingsrecht in te roepen, kan u het modelformulier voor herroeping gebruiken. Dit kan u steeds opsturen naar onze klantendienst (klanten@unigro.be) of Prins Boudewijnlaan 65, 9100 Sint-Niklaas.
 1. Tijdens de eerste 14 kalenderdagen na de levering bent u verplicht zorgvuldig om te gaan met uw bestelling en de verpakking ervan. Het herroepingsrecht laat u toe om de goederen met dezelfde gepaste zorg te inspecteren zoals u dat in de winkel zou doen. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. U dient het product dan ook uit te pakken zonder de verpakking te beschadigen. Als u de goederen terugstuurt, doe dit zoveel mogelijk in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat. U dient de artikelen in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, aan ons terug te zenden.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in punt 1. Wij behouden ons het recht toe een schadevergoeding, die overeenstemt met de door Unigro werkelijk geleden schade, te vorderen in geval van terugzending van door u beschadigde, vervuilde, gedragen of herstelde artikelen, alsook door u geopende verfproducten, beitsen en aanverwante producten.
 1. U kunt het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  1. de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor u specifiek bestemd zijn, zoals bijv. elektrische scooters die specifieke formulieren vereisen op naam
  2. de levering van goederen die snel bederven of goederen met een beperkte houdbaarheid
  3. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, zoals bijv. een zwembad/pomp of bepaalde zwembadaccessoires
  4. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, alsook parfums waarvan de verzegeling werd verbroken
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De prijzen zijn steeds inclusief alle belastingen (recupel- en valumat bijdrage), BTW en taksen, maar exclusief verzend- en betaalkosten.
 1. Installatie:
  1. Installatie van vaatwassers, wasmachines en droogkasten is mogelijk, waar u wenst en aangesloten op de bestaande en conforme water- en elektriciteitsleiding. Deze dienst wordt gratis aangeboden, indien bij bestelling verzocht.
  2. Installatie kan niet gevraagd worden bij gasfornuizen, tuinhuizen en kachels.
  3. De vraag tot installatie is niet mogelijk bij leveringen in 24 uur en inbouwtoestellen.
  4. Een foute installatie uitgevoerd door onze diensten zal leiden tot een kosteloos herstel of kosteloze vervanging.
 2. Ladderlift:
  1. De klant kan de huur van de ladderlift na het plaatsen van de bestelling annuleren, zonder hiervoor een vergoeding te betalen en zonder opgave van een motief, indien de klant binnen de 14 dagen na de bestelling en ten laatste 48 uur voor de levering via e-mail aan planning@unigro.be meedeelt dat hij afziet van de huur van de ladderlift. In elk ander geval waarin de levering wegens nalatigheid van de klant niet mogelijk is (bv. afwezigheid op afgesproken uur), zal een schadeloosstelling aan de klant worden aangerekend ten bedrage van de huurprijs van de ladderlift.
 • Saint Brice NV behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden en/of de cadeau’s te wijzigen dan wel de actie te beëindigen of te onderbreken. Hieronder vallen ook situaties waarin sprake is van druk- en typefouten, fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen. Deze modaliteiten zijn niet van toepassing op tombola’s en andere wedstrijden. Alle acties gelden zolang de voorraad strekt. Klanten kunnen slechts één promocode gebruiken per bestelling. Om eerlijke bedeling van de gratis cadeaus bij klanten te respecteren, hanteren wij de regel van 2 (lees: twee) cadeaus per klant. De regel maximum twee cadeaus per klant geldt enkel voor fysieke cadeaus en niet op kortingen. Cadeaus zijn niet-restitueerbaar of inwisselbaar voor geld.
 1. Zoals reeds vermeld leveren wij uitsluitend in België en het Groothertogdom Luxemburg. Elke bestelling waarbij een levering daarbuiten wordt gevraagd, zal niet worden uitgevoerd.
 2. We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen wettelijke termijn uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 1. Unigro garandeert dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.
 2. U geniet van de wettelijke garantie van twee jaar voor de conformiteit van uw artikel overeenkomstig de voorwaarden van artikel 1649 bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 september 2004.
  De wettelijke garantie geldt voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van uw artikel, op voorwaarde dat dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering.
  Met het oog hierop verwittigt u UNIGRO ten laatste binnen de twee maanden nadat u het gebrek heeft vastgesteld. Indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering, behoort het aan UNIGRO te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering.
  De herstelling of vervanging van uw artikel gebeurt onder de volgende voorwaarden : kosteloos, binnen een redelijke termijn vanaf het ogenblik waarop u UNIGRO verwittigd heeft van het conformiteitsgebrek, en zonder aanzienlijke overlast.
  UNIGRO kan weigeren het artikel in conformiteit te brengen indien herstelling of vervanging onmogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengen.
  Indien herstelling of vervanging niet mogelijk is, heeft u, in de gevallen bepaald in art. 1649 quinquies § 5 van het Burgerlijk Wetboek, recht op een evenredige prijsvermindering of ontbinding van de verkoopovereenkomst, tenzij het conformiteitsgebrek gering is.
  De ontbinding kan u enkel vragen door een eenzijdige wilsverklaring hiertoe aan UNIGRO. In geval van ontbinding van de overeenkomst zendt u het artikel op kosten van UNIGRO terug naar UNIGRO en betaalt UNIGRO u de voor het artikel betaalde prijs terug na ontvangst van het artikel.
  Indien uw artikel een normale levensduur heeft van minder dan twee jaar, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), wordt dit slechts gewaarborgd voor zijn normale levensduur.
  De wettelijke garantie wordt op geen enkele manier beperkt door de commerciële garantie die Unigro eveneens aanbiedt.
 3. Sommige producten zijn uitgesloten van het garantierecht:
  • De artikels die een normale levensduur hebben van minder dan twee jaar, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur;
  • Zolang de consument de verkoopprijs (aankoop contant) niet heeft betaald, of minstens één van zijn verbintenissen in de kredietovereenkomst (verkoop op afbetaling) niet is nagekomen;
  • Slijtage, corrosie, oxidatie, defecten veroorzaakt door het lekken van batterijen evenals enig ander geleidelijk bederf;
  • Defecten veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale proeven, onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud, gebruik in strijd met de instructies van de constructeur;
  • Defectengevallen die uitsluitend bestaan uit het herstellen of vervangen van onderdelen die aan regelmatige vervanging onderhevig zijn, zoals lampen, films en batterijen;
  • De kosten voor reiniging en normaal onderhoud;
  • Defecten veroorzaakt door accessoires die niet door de constructeur zijn goedgekeurd;
  • Kosten als gevolg van het terugroepen van de apparatuur door de constructeur, zogenaamde “recall”;
  • Defecten ontstaan in verband met de bewerking, reiniging of reparatie van een apparaat door anderen dan aangeduid door Unigro;
  • Defecten veroorzaakt door om het even welke nucleaire brandstof, om het even welk radioactief product of radioactieve afvalstof of om het even welke bron van ioniserende straling;
  • Defecten veroorzaakt door oorlog, gewapend conflict of ieder andere gebeurtenis van dezelfde aard, evenals door muiterij, burgeroorlog, opstand, onlusten of oproer;
  • Defecten of de verergering ervan die het gevolg zijn van een gerechtelijke of administratieve beslissing van een wettelijke of feitelijke overheid;
  • Defecten die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming ervan;
  • De defecten, kosten of verergering hiervan die voortvloeien uit het feit dat de houder van deze garantie of diegene die de apparaten onder zijn toezicht heeft geen doeltreffende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om deze apparaten tegen verergering van het defect te beschermen of in geval van aanwijzingen dat zich een defect zal kunnen voordoen;
  • Bijkomende schade verbonden aan een defect, zoals diefstal of verlies van de voorwerpen, verlies van informatie of gegevens, evenals de verergering van de defecten opgetreden sedert het defectengeval;
  • Indirecte schade, gevolgschade en schades die ontstaan ten gevolge van een defect, alsmede iedere aansprakelijkheid tov derden of de houder van deze garantie;
  • Iedere schade die verzekerd wordt door een verzekeringscontract;
  • Defecten die opzettelijk of met bedrieglijk opzet veroorzaakt werd;
  • Defecten die een oorzaak hebben die uitwendig zijn aan het gewaarborgde apparaat;
  • Esthetische schade voor zover deze de normale gebruiksmogelijkheden van het gewaarborgde apparaat niet beïnvloeden. Bij een toestel waarvan de beeldresolutie uitgerust is met pixels, wordt beschadiging of defect van 2 of minder bright dot of dark dot pixels per miljoen pixels of beschadiging of defect van 5 of minder subpixels per miljoen pixels beschouwd als esthetische defecten die de normale gebruiksmogelijkheden van het toestel niet beïnvloedt;
  • Voorwerpen die voor professionele, commerciële of collectieve doeleinden worden gebruikt;
  • Wijzigingen die niet aan UNIGRO toe te schrijven zijn (bijvoorbeeld de aanpassing door de klant van de preprogrammatie van een videorecorder).
 4. Herstellingen buiten de normale wettelijk/commerciële en/of verlengde garantietermijn zullen steeds een bijkomende garantie van drie (3) maanden inhouden.
 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
 1. Bij Unigro heeft u verschillende wijzen van betaling:
  1. Verkoop op afbetaling: Met betrekking tot deze betalingswijze verwijzen wij u door naar onze algemene voorwaarden met betrekking tot de verkoop op afbetaling.
  2. Contante aankoop: Dit is de algemeen gekende wijze van meteen betalen op de website zelf.
  3. Betaling bij ontvangst: Hierbij zal u slechts moeten betalen aan onze chauffeurs. Zo betaalt u pas wanneer u het goed effectief heeft gekregen (uitgezonderd bij levering in 24 u. en levering in Luxemburg).
  4. Betaling 14 dagen na levering: Bij deze betaalwijze heeft u de mogelijkheid om het totale bedrag van de bestelling binnen de 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de goederen te betalen. Bij deze betaalwijze hebben wij het recht om de identiteitskaart op te vragen op moment van de levering. De prijs van de artikelen zal ook steeds vermeerderd worden met 4,49€. Ingeval van niet-betaling op de vervaldatum zullen de verschuldigde sommen een interest teweegbrengen van 1,65% per maand. Deze sommen worden vermeerderd met een minimumboete van 37,18 €. Alle minnelijke inningskosten van de verschuldigde bedragen komen ten laste van de koper.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Het gebruiks- en kopieerrecht, alsook de intellectuele rechten die verband houden met deze website of een catalogus uitgegeven door de verkopen zijn exclusief eigendom van Unigro waarvan de naam en het merk beschermd zijn.
 • De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.
 1. Voor klachten in verband met de kredietovereenkomst kan de consument zich in eerste instantie wenden tot N.V. Saint Brice, hetzij per brief op het adres: Prins Boudewijnlaan, 65 - 9100 Sint-Niklaas, hetzij per e-mail ( klanten@unigro.be).
 2. N.V. Saint Brice, bedrijfsonderdeel Unigro, is lid van BeCommerce (www.becommerce.be), die toeziet op de bescherming van de rechten van de consument. Adres: Markiesstraat, 1, te 1000 Brussel. De consument kan er met zijn klachten terecht via het adres info@becommerce.be.
 3. De consument kan zich hiertoe eveneens wenden tot de onafhankelijke dienst Ombudsman voor de Handel, die erkend is om consumentengeschillen te behandelen: www.ombudsmanvoordehandel.be.
 4. De consument kan zich hiertoe tenslotte eveneens richten tot de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Algemene Directie Economische Inspectie per brief: NGIII, Koning Albert II Laan, 16, 3de verdieping, 1000 Brussel of per e-mail: eco.inspect.fo@economie.fgov.be.
 5. De consument kan zijn klacht bovendien rechtstreeks online indienen via de website van de FOD Economie: https://belmed.economie.fgov.be/belmed-web/FO01.xhtml ofwel via de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr/.
 6. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal privaatrecht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 1. In dit contract verwijst de term “consument” zonder onderscheid naar de koper op afbetaling en de medekoper op afbetaling. Beiden handelen in hoedanigheid van consument, erkennen hetzelfde belang te hebben en verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar tegenover de kredietgever, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen VII.89, VII.109, VII.110 en VII.111 van het Wetboek van economisch recht, hierna WER genoemd.
 2. Indien het contract van verkoop op afbetaling niet werd gesloten binnen een termijn van 14 dagen na de levering, zal de verkoper de consument in gebreke stellen de betrokken goederen terug te geven, bij gebreke waarvan een vergoeding zal kunnen gevorderd worden die overeenstemt met hun verkoopprijs.
 3. Binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de ondertekening van het contract van verkoop op afbetaling, heeft de consument het recht zijn herroepingsrecht m.b.t. het contract uit te oefenen, zonder opgave van redenen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de consument gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, beschikbaar in de rubriek Algemene Voorwaarden-Modelinstructies inzake herroeping op www.unigro.be of in de servicebladzijden van de catalogus. De consument kan het herroepingsrecht tevens per post, per e-mail: klanten@unigro.be uitoefenen. Op voorwaarde dat de consument tijdig het contract van verkoop op afbetaling heeft herroepen en alle goederen – die het voorwerp uitmaken van de verkoop op afbetaling - in goede staat en – bij voorkeur - in de oorspronkelijke verpakking heeft teruggegeven binnen de 14 dagen nadat hij de verkoper in kennis heeft gesteld van de herroeping, zal de verkoper de reeds betaalde mensualiteiten aan de consument terugstorten. In het geval het contract van verkoop op afbetaling gedeeltelijk wordt herroepen en de consument de hiervoor bepaalde voorwaarden naleeft, zal de verkoper de quotiteit van de reeds betaalde mensualiteiten, die betrekking heeft op het (de) teruggegeven goed(eren), aan de consument terugstorten en hem/haar in het bezit stellen van een nieuw - door beide partijen te aanvaarden - kredietcontract met aangepaste voorwaarden m.b.t. het (de) behouden goed(eren), en een overeenkomstig nieuw – lager – kredietbedrag. De consument is geen debetrente verschuldigd bij herroeping. Indien de consument 14 dagen na kennisgeving van de herroeping de goederen niet heeft teruggegeven aan de verkoper, zal de verkoper de consument in gebreke stellen de betrokken goederen terug te geven. Als de consument na ingebrekestelling de betrokken goederen niet teruggeeft, zal een vergoeding kunnen gevorderd worden die overeenstemt met de door Unigro werkelijk geleden schade.
  Indien de consument zijn herroepingsrecht niet binnen een termijn van 14 kalenderdagen - die volgen op de ondertekening van het contract van verkoop op afbetaling - uitoefent, is hij definitief gebonden door het contract van verkoop op afbetaling.
 4. Veronderstellingen voor de berekening van het JKP
  Bij de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage is uitgegaan van de veronderstellingen:
  - de kredietovereenkomst geldt voor de overeengekomen tijdsduur;
  - de kredietgever en de consument komen hun verbintenissen na volgens de voorwaarden en op de data die in de kredietovereenkomst zijn bepaald;
  - de terugbetalingstermijnen zijn gelijk aan gelijke maanden van 30,41666 dagen. 
  4 bis. Toepasselijke debetrentevoet
  Voorwaarden die de toepassing van de debetrentevoet regelen: maandelijkse rente = verschuldigd blijvend saldo X ((de meegedeelde debetrentevoet op jaarbasis zonder afronding + 1) (1/12)) -1) . De maandelijkse rente wordt naar beneden afgerond en de daardoor niet aangerekende interesten worden bij het laatste termijnbedrag opgeteld. De rente van het laatste termijnbedrag wordt bijkomend verhoogd of verlaagd ingevolge de toepassing van een niet afgeronde debetrentevoet om tot een saldo van nul te komen.
 5. De consument heeft recht om gratis en op verzoek op elk ogenblik tijdens de loop van de kredietovereenkomst een overzicht te ontvangen van de rekening in de vorm van een aflossingstabel.
 6. De consument kan op elk ogenblik een einde stellen aan de kredietovereenkomst: 
  1. door uitoefening van zijn herroepingsrecht ( overeenkomstig artikel 3 van onderhavige voorwaarden); 
  2. door over te gaan tot een gehele vervroegde terugbetaling (overeenkomstig artikel 7van onderhavige voorwaarden.
 7. Vervroegde terugbetaling
  De consument heeft ten allen tijde het recht om geheel of gedeeltelijk het verschuldigd kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen. In dat geval heeft hij recht op een verlaging van de totale kosten van het krediet die overeenstemmen met de interesten en de kosten verschuldigd voor de resterende duur van de overeenkomst. Hij brengt de kredietgever ten minste tien dagen voor de terugbetaling bij ter post aangetekende brief van zijn voornemen op de hoogte. In geval van vervroegde terugbetaling is een vergoeding verschuldigd door de consument:  - 1pct van het bedrag in kapitaal dat vervroegd werd afgelost indien de termijn tussen de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de overeenkomst meer dan een jaar bedraagt;
  - 0,5 pct van het bedrag in kapitaal dat vervroegd werd afgelost indien de termijn tussen de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de overeenkomst niet meer dan een jaar bedraagt.
 8. Oorzaken van ontbinding van de overeenkomst
  Het ontbreken van de betaling van minstens twee afbetalingen of de som equivalent aan 20% van het totaal verschuldigd bedrag en het niet uitvoeren door de consument van de betaling in één maand na het afgeven bij de post van een aangetekende brief met de ingebrekestelling of het vervreemden van het lichamelijk roerend goed voor het betalen van de prijs of het gebruik ervan in strijd met de bedongen voorwaarden van de overeenkomst, terwijl de verkoper zich de eigendom ervan had voorbehouden, brengt met zich de ontbinding van de kredietovereenkomst of het verval van de termijnbepaling.
 9. Waarschuwing: wanbetaling kan ernstige gevolgen voor consument hebben en kredietverkrijging bemoeilijken.
  1. Bij eenvoudige betalingsachterstand zal de kredietgever van de consument vorderen:
   1. het vervallen en niet-betaalde kapitaal,
   2. het bedrag van de vervallen en niet-betaalde totale kosten van het krediet,
   3. een nalatigheidsintrest, zoals vermeld op het kredietcontract, berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal,
   4. de terugbetaling van de overeengekomen kosten voor de maanbrieven en de brieven voor ingebrekestelling, a rato van één verzending per maand per consument voor 7,5 euro per brief vermeerderd met de bij verzending geldende portokosten.
  2. Ingeval van ontbinding van de kredietovereenkomst of het verval van de termijnbepaling, zal de kredietgever van de consument eisen:
   1. het verschuldigd blijvende saldo,
   2. het bedrag van de vervallen en niet-betaalde totale kosten van het krediet,
   3. een nalatigheidsintrest, zoals vermeld op het kredietcontract, berekend op het verschuldigd blijvende saldo,
   4. een schadevergoeding a rato van 10% op de schijf van het verschuldigd blijvende saldo tot 7.500 euro en a rato van 5% op de schijf van het verschuldigd blijvende saldo van meer dan 7.500 euro.
  3. Wanneer de overeenkomst wordt opgezegd, overeenkomstig artikel VII.98, tweede lid WER of een einde heeft genomen en de consument zijn verplichtingen niet is nagekomen drie maanden na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling, zal de kredietgever aan de consument vragen:
   1. Het vervallen en niet-betaalde kapitaal,
   2. Het bedrag van de vervallen en niet-betaalde totale kosten van het krediet,
   3. Een nalatigheidsintrest, zoals vermeld op het kredietcontract, berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal,
   4. Een schadevergoeding a rato van 10% op de schijf van het vervallen en niet betaalde kapitaal tot 7.500 euro en a rato van 5% op de schijf van het vervallen en niet-betaalde kapitaal van meer dan 7.500 euro.
 10. Wederkerigheid van de boetes
  De boetes zoals vermeld in artikel 9 zijn wederkerig, te weten dat zij worden toegestaan aan de consument indien de kredietgever zijn wettelijke en contractuele verplichtingen niet nakomt.
 11. Verwerking van persoonsgegevens
  De kredietgever gebruikt de gegevens van de consument voor de verwerking en uitvoering van haar/zijn aanvraag tot verkoop op afbetaling en om haar/hem promotionele aanbiedingen te kunnen bezorgen, eventueel gebaseerd op haar/zijn marketing profiel. Bij de afsluiting van een verkoop op afbetaling maakt de kredietgever gebruik van automatische evaluatie-instrumenten op basis van statistische modellen. Als de consument de resultaten van deze evaluatie wenst te bespreken, kan zij/hij hiervoor het Contact Center van de kredietgever contacteren op het adres klanten@unigro.be. Voor meer details over het gebruik van deze gegevens, de wettelijke grondslag, de bewaringstermijn van deze gegevens en de automatische profilering wordt verwezen naar het privacy beleid op www.unigro.be/nl/service/privacy.
  De kredietgever ontvangt ook gegevens van verschillende commerciële partners. Indien de consument meer informatie wenst omtrent de bron van haar/zijn gegevens kan hij.zij hiervoor de kredietgever contacteren.
  De consument kan zijn/haar gegevens steeds raadplegen of verbeteren. Binnen de wettelijke voorwaarden kan zij/hij ook de beperking van de verwerking van haar/zijn gegevens vragen evenals haar/zijn recht om vergeten te worden. De gegevens van de consument kunnen door de kredietgever aan andere bedrijven worden overgemaakt zodat ook zij de consument gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen bezorgen, eventueel gebaseerd op haar/zijn marketing profiel. De persoonsgegevens die betrekking hebben op een overeenkomst van verkoop op afbetaling zullen evenwel nooit overgedragen worden. Verzetsrecht: Als de consument geen commerciële aanbiedingen wenst te krijgen, met inbegrip van commerciële aanbiedingen op basis van haar/zijn marketingprofiel, of als zij/hij hiertoe een mail sturen op het adres privacy@unigro.be of zich uitschrijven door gebruik te maken van de opt-out link in de voettekst van de e-mails uitgaande van de kredietgever.
 12. Adreswijziging
  De consument verbindt zich ertoe om iedere adreswijziging onverwijld mee te delen aan de kredietgever.
 13. De consument verbindt zich ertoe iedere wijziging in zijn persoonlijke toestand onverwijld mee te delen aan de kredietgever, net als ieder ander feit dat een ongunstige invloed zou kunnen hebben op zijn mogelijkheid tot terugbetaling of solvabiliteit.
 14. Gehele of gedeeltelijke onverschuldigde betaling brengt geen intrest op.
 15. Geschillenregeling
  Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van een geschil, aangaande huidig contract, is de vrederechter van de woonplaats van de consument bevoegd.
 16. Eigendomsoverdracht
  Bij aankoop op krediet en bij afwijking op het artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de eigendomsoverdracht van het verkochte voorwerp geschorst, tot de betaling van al de verschuldigde bedragen op grond van deze overeenkomst. Dientengevolge verbindt de consument zich ertoe, het voorwerp niet te zullen verkopen, het niet uit te lenen of het op geen enkele wijze te ontvreemden, al dan niet onder bezwarende voorwaarden en dit, onverminderd de toepassing van het artikel 491 van het Strafwetboek, geen veranderingen of wijzigingen van welke aard ook aan te brengen aan het voorwerp en er geen rechten op te vestigen, zoals doch niet beperkt tot eigendomsrechten, huurrechten, pandrechten, kooprechten, enz. De consument verbindt zich ertoe tot aan de eigendomsoverdracht het goed, gekocht op afbetaling, te beheren als een goede huisvader en het in goede staat te onderhouden. In geval van beslag of van dwangbevel verbindt de consument er zich toe de beslaglegger op de hoogte te brengen van onderhavige overeenkomst. Tevens zal de consument onmiddellijk de kredietgever in kennis stellen van het beslag of het dwangbevel. Onverminderd het beding van eigendomsvoorbehoud, gaan de risico’s over naar de consument vanaf de dag van de levering.
 17. De kredietgever behoudt zich het recht voor om alle of een gedeelte van zijn rechten af te staan of om een derde gedeeltelijk of volledig in vermelde rechten te stellen, onder voorbehoud van de artikelen VII.102 tot en met VII.104 van het WER.
 18. Centrale voor Kredieten aan Particulieren – Centraal Aanspreekpunt
  “Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van een registratie in de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren, respectievelijk in het Centraal Aanspreekpunt, hierna het ‘CAP’, van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, te 1000 Brussel, in uitvoering van artikel VII.148 WER , respectievelijk van het Koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322 § 3, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Deze registratie heeft - wat de Centrale voor Krediet aan Particulieren betreft - tot doel de overmatige schuldenlast van de consument te bestrijden door het verstrekken van inlichtingen over lopende kredieten en eventuele wanbetalingen aan kredietgevers. Wat het CAP betreft, mogen de gegevens bezorgd door de Nationale Bank van België aan de aanvragers enkel worden gebruikt om, hetzij het bedrag van de belastbare inkomsten van de consument vast te stellen, hetzij diens vermogenssituatie te bepalen met het oog op de invordering van verschuldigde belastingen en voorheffingen, in hoofdsom en opcentiemen, van de belastingverhogingen en administratieve boeten, van de interesten en van de kosten. De gegevens meegedeeld bij het registreren van een kredietovereenkomst worden in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bewaard tot drie maanden en acht dagen na de datum van het einde van de kredietovereenkomst of tot op de datum waarop de kredietgever aan de Centrale de vervroegde terugbetaling van de kredietovereenkomst heeft meegedeeld. De bewaartermijnen van de gegevens betreffende de wanbetalingen zijn: 
  - 12 maanden vanaf de datum van de regularisatie van de overeenkomst;
  - maximum 10 jaar vanaf de datum van de eerste wanbetaling ongeacht of de overeenkomst tussentijds al dan niet werd geregulariseerd. Indien na afloop van deze maximale termijn van tien jaar een nieuwe wanbetaling zich voordoet, wordt een nieuwe tienjarige bewaartermijn opgestart vanaf de datum waarop de registratiecriteria van deze nieuwe wanbetaling zijn vervuld.

  De bewaartermijn van de aan het CAP meegedeelde gegevens bedraagt acht jaar vanaf de afsluitingsdatum van het laatste kalenderjaar m.b.t. hetwelk de identificatiegegevens van de consument aan het CAP werden meegedeeld, respectievelijk van het kalenderjaar m.b.t. hetwelk het laatste contract waarvan het soort van contract aan het CAP is meegedeeld, afgesloten of beëindigd is. De consument heeft het recht om kennis te nemen van de hem betreffende gegevens mits hij bij zijn aanvraag een duidelijk leesbare fotokopie recto-verso van zijn identiteitsdocument voegt. Deze aanvraag kan slechts schriftelijk gebeuren en geenszins telefonisch. Hij heeft eveneens het recht om verkeerde op zijn naam geregistreerde gegevens recht te laten zetten of te laten verwijderen op voorwaarde dat hij bij zijn aanvraag elk document voegt dat de gegrondheid ervan rechtvaardigt. Het recht op toegang, op rechtzetting of op verwijdering van verkeerde gegevens wordt ofwel persoonlijk uitgeoefend, ofwel door een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk mandataris, in het raam van de uitvoering van de kredietovereenkomst.”
 19. Bescherming rechten consument
  Voor klachten in verband met de kredietovereenkomst kan de consument zich in eerste instantie wenden tot N.V. Saint Brice, hetzij per brief op het adres: Prins Boudewijnlaan, 65 - 9100 Sint-Niklaas, hetzij per e-mail ( klanten@unigro.be). N.V. Saint Brice, bedrijfsonderdeel Unigro, is lid van BeCommerce (www.becommerce.be), die toeziet op de bescherming van de rechten van de consument. Adres: Markiesstraat, 1, te 1000 Brussel. De consument kan er met zijn klachten terecht via het adres info@becommerce.be. De consument kan zich hiertoe eveneens wenden tot de dienst Ombudsman in financiële geschillen per brief op het volgende adres : North Gate II, Koning Albert II-laan n° 8 bus 2, 1000 Brussel , per e-mail : ombudsman@ombudsfin.be of rechtstreeks via de website: www.ombudsfin.be.
  De consument kan zich hiertoe tenslotte eveneens richten tot de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Algemene Directie Economische Inspectie per brief: NGIII, Koning Albert II Laan, 16, 3de verdieping, 1000 Brussel, of per e-mail: eco.inspect.fo@economie.fgov.be. De consument kan zijn klacht bovendien rechtstreeks online indienen via de website van de FOD Economie: https://consumentenombudsdienst.be/nl ofwel via de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr/.
 20. Kredietgever
  Saint Brice N.V. Prins Boudewijnlaan 65, 9100 Sint-Niklaas - BTW - BE - 0401.222.385
  Toezichthoudende overheid
  Federale overheidsdienst Economie, Middenstand en Energie - Algemene directie Economische Inspectie – North Gate III, Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel - Tel.: 02/277 54 84 (https://economie.fgov.be/nl).
Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan