Gigantische uitbreiding van Meubelen & Deco: ga snel een kijkje nemen Meer informatie

Uw garanties

Wettelijke garantie

U geniet 2 jaar wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen overeenkomstig de voorwaarden van de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

5 jaar commerciële garantie

Unigro biedt u een bijkomende commerciële garantie van :

 • 5 jaar op sommige producten (bijv. matrassen, in dit geval wordt het steeds vermeld bij de productomschrijving)
 • Deze commerciële garantie dekt alle herstelkosten: werkuren, onderdelen en verplaatsing in België en Groothertogdom Luxemburg. U kunt beroep doen op deze kosteloze service gedurende de volledige garantieperiode (uitgezonderd uitsluitingen, zie rubriek 'uitsluitingen' onderaan).
 • Bij Unigro behouden de artikelen hun volledige waarde gedurende de volledige garantieperiode, zelfs indien ze meermaals voor herstelling werden binnengebracht.
 • Voor verbruiksgoederen geldt de houdbaarheidsdatum.

De verlengde garantie

Kies voor comfort en verleng uw garantie tot een periode van 5 jaar. Mits een kleine bijdrage, geniet u dezelfde voorwaarden als de wettelijke garantie, maar voor een langere periode (uitgezonderd uitsluitingen, zie rubriek 'uitsluitingen' onderaan). Producten waarvan de standaard commerciële garantie van 5 jaar van kracht is, kunnen niet worden verlengd. De verlengde garantie is geldig in België en het Groothertogdom Luxemburg.

Verleng uw garantie van 2 tot 3 jaar op:

 • Gsm-toestellen en spelconsoles (indien de verkoopprijs hoger is dan 100€)

Verleng uw garantie van 2 tot 5 jaar op:

 • Naaimachines
 • Stofzuigers
 • Wasmachines en droogkasten
 • Koelkasten en diepvriezers
 • Vaatwassers, fornuizen en inbouwtoestellen
 • Keukenelectro
 • Televisies en combi-tv's
 • Dvd-spelers en –recorders, videorecorders
 • Videocamera's en fototoestellen
 • Midi- en miniketens
 • Gps-toestellen
 • Desktops, notebooks, netbooks, tablets en monitoren

Verleng uw garantie tot 5 jaar op meubelen:

Bepaalde meubelen uit ons gamma (dit staat steeds vermeld bij het product), kunnen ook worden aangekocht met 5 jaar garantie. Deze garantie dekt alle onderdelen onderhevig aan slijtage zoals: schroeven, scharnieren, metalen geleiders, handvatten, steuntjes voor legplanken, kleerstangen en bevestigingsstukken. U kunt al deze onderdelen met het grootste gemak zelf vervangen. Bovendien zijn de transportkosten ook helemaal gratis.

Meer info over de tarieven vindt u bij de producten.
Hebt u nog vragen?
Onze consulentes staan u graag te woord op het nummer 070/23 23 99 (0,30€/min)


Wettelijke garantie

U geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van mijn artikel, op voorwaarde dat u het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst én indien dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Voor tweede handsgoederen is deze termijn beperkt tot één jaar. In dat geval mag u de herstelling of de vervanging, en indien geen van voornoemde oplossingen mogelijk is, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet (art. 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Met het oog hierop verwittigt u UNIGRO ten laatste binnen de twee maanden nadat u het gebrek hebt vastgesteld. Indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering, behoort het aan UNIGRO te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering.

Bij omruiling blijft de verkoopdatum gelden als begin van de waarborgperiode. Na de termijn van twee jaar, kunt u geen herstelling of vervanging van uw artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding op deze website.

De artikels die een normale levensduur hebben van minder dan twee jaar, of zelfs zes maanden, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die u hebt krachtens de Belgische wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen laat de garanties elders beschreven op deze website.

Uitsluitingen

 • Zolang de consument de verkoopprijs (aankoop contant) niet heeft betaald, of minstens één van zijn verbintenissen in de kredietovereenkomst (verkoop op afbetaling) niet is nagekomen.
 • Slijtage, corrosie, oxydatie, defecten veroorzaakt door het lekken van batterijen evenals enig ander geleidelijk bederf; defecten veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale proeven, onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud, gebruik in strijd met de instructies van de constructeur;
 • defectengevallen die uitsluitend bestaan uit het herstellen of vervangen van onderdelen die aan regelmatige vervanging onderhevig zijn, zoals lampen, films en batterijen;
 • de kosten voor reiniging en normaal onderhoud;
 • defecten veroorzaakt door accessoires die niet door de constructeur zijn goedgekeurd;
 • kosten als gevolg van het terugroepen van de apparatuur door de constructeur, zogenaamde "recall";
 • defecten ontstaan in verband met de bewerking, reiniging of reparatie van een apparaat door anderen dan aangeduid door Unigro
 • defecten veroorzaakt door om het even welke nucleaire brandstof, om het even welk radioactief produkt of radioactieve afvalstof of om het even welke bron van ioniserende straling;
 • defecten veroorzaakt door oorlog, gewapend conflict of ieder andere gebeurtenis van dezelfde aard, evenals door muiterij, burgeroorlog, opstand, onlusten of oproer;
 • defecten of de verergering ervan die het gevolg zijn van een gerechtelijke of administratieve beslissing van een wettelijke of feitelijke overheid;
 • defecten die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming ervan;
 • de defecten, kosten of verergering hiervan die voortvloeien uit het feit dat de houder van deze verlengde garantie of diegene die de apparaten onder zijn toezicht heeft geen doeltreffende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om deze apparaten tegen vergering van het defect te beschermen of in geval van aanwijzingen dat zich een defect zal kunnen voordoen;
 • bijkomende schade verbonden aan een defect, zoals diefstal of verlies van de voorwerpen, verlies van informatie of gegevens, evenals de verergering van de defecten opgetreden sedert het defectengeval;
 • indirecte schade, gevolgschade en schades die ontstaan tengevolge van een defect, alsmede iedere aansprakelijkheid tov derden of de houder van deze verlengde garantie;
 • iedere schade die verzekerd wordt door een verzekeringscontract;
 • defecten die opzettelijk of met bedrieglijk opzet veroorzaakt werd;
 • defecten die een oorzaak hebben die uitwendig zijn aan het gewaarborgde apparaat;
 • esthetische schade voor zover deze de normale gebruiksmogelijkheden van het gewaarborgde apparaat niet beïnvloeden; bij een toestel waarvan de beeldresolutie uitgerust is met pixels, wordt beschadiging of defect van 2 of minder bright dot of dark dot pixels per miljoen pixels of beschadiging of defect van 5 of minder subpixels per miljoen pixels beschouwd als esthetische defecten die de normale gebruiksmogelijkheden van het toestel niet beïnvloedt;
 • voorwerpen die voor professionele, commerciële of collectieve doeleinden worden gebruikt;
 • wijzigingen die niet aan UNIGRO toe te schrijven zijn (bijvoorbeeld de aanpassing door de klant van de preprogrammatie van een videorecorder)

Ombudsman voor de handel

Bij Unigro doen we er steeds alles aan om u de best mogelijke dienstverlening te garanderen. Bent U ondanks onze inspanningen toch ontevreden, richt u dan tot de onafhankelijk dienst van de Ombudsman voor de Handel, die is erkend om consumentengeschillen te behandelen: www.ombudsmanvoordehandel.be

 


Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan