Uw garanties

Wettelijke garantie

U geniet van de wettelijke garantie van twee jaar voor de conformiteit van uw artikel overeenkomstig de voorwaarden van artikel 1649 bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 september 2004.
De wettelijke garantie geldt voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van uw artikel, op voorwaarde dat dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering.
Met het oog hierop verwittigt u UNIGRO ten laatste binnen de twee maanden nadat u het gebrek heeft vastgesteld. Indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering, behoort het aan UNIGRO te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering.
De herstelling of vervanging van uw artikel gebeurt onder de volgende voorwaarden : kosteloos, binnen een redelijke termijn vanaf het ogenblik waarop u UNIGRO verwittigd heeft van het conformiteitsgebrek, en zonder aanzienlijke overlast. U bent niet verplicht te betalen voor het normale gebruik dat u van het vervangen of herstelde goed heeft gemaakt.
UNIGRO kan weigeren het artikel in conformiteit te brengen indien herstelling of vervanging onmogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.
Indien herstelling of vervanging niet mogelijk is, heeft u, in de gevallen bepaald in art. 1649 quinquies § 5 van het Burgerlijk Wetboek, recht op een evenredige prijsvermindering of ontbinding van de verkoopovereenkomst, tenzij het conformiteitsgebrek gering is.
De ontbinding kan u enkel vragen door een eenzijdige wilsverklaring hiertoe aan UNIGRO. In geval van ontbinding van de overeenkomst zendt u het artikel op kosten van UNIGRO terug naar UNIGRO en betaalt UNIGRO u de voor het artikel betaalde prijs terug na ontvangst van het artikel.
Indien uw artikel een normale levensduur heeft van minder dan twee jaar, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), wordt dit slechts gewaarborgd voor zijn normale levensduur.
De wettelijke garantie wordt op geen enkele manier beperkt door de commerciële garantie die Unigro eveneens aanbiedt.

Commerciële garantie

Unigro biedt u een bijkomende commerciële garantie van :

 • 5 jaar op sommige producten (bijv. matrassen, in dit geval wordt het steeds vermeld bij de productomschrijving)
 • Deze commerciële garantie dekt alle herstelkosten: werkuren, onderdelen en verplaatsing in België en Groothertogdom Luxemburg. U kunt beroep doen op deze kosteloze service gedurende de volledige garantieperiode (uitgezonderd uitsluitingen, zie rubriek 'uitsluitingen' onderaan).
 • Bij Unigro behouden de artikelen hun volledige waarde gedurende de volledige garantieperiode, zelfs indien ze meermaals voor herstelling werden binnengebracht.
 • Voor verbruiksgoederen geldt de houdbaarheidsdatum.

Uitsluitingen

 • Slijtage, corrosie, oxydatie, defecten veroorzaakt door het lekken van batterijen evenals enig ander geleidelijk bederf; defecten veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale proeven, onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud, gebruik in strijd met de instructies van de constructeur;
 • defectengevallen die uitsluitend bestaan uit het herstellen of vervangen van onderdelen die aan regelmatige vervanging onderhevig zijn, zoals lampen, films en batterijen;
 • de kosten voor reiniging en normaal onderhoud;
 • defecten veroorzaakt door accessoires die niet door de constructeur zijn goedgekeurd;
 • kosten als gevolg van het terugroepen van de apparatuur door de constructeur, zogenaamde "recall";
 • defecten ontstaan in verband met de bewerking, reiniging of reparatie van een apparaat door anderen dan aangeduid door Unigro
 • defecten veroorzaakt door om het even welke nucleaire brandstof, om het even welk radioactief produkt of radioactieve afvalstof of om het even welke bron van ioniserende straling;
 • defecten veroorzaakt door oorlog, gewapend conflict of ieder andere gebeurtenis van dezelfde aard, evenals door muiterij, burgeroorlog, opstand, onlusten of oproer;
 • defecten of de verergering ervan die het gevolg zijn van een gerechtelijke of administratieve beslissing van een wettelijke of feitelijke overheid;
 • defecten die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming ervan;
 • de defecten, kosten of verergering hiervan die voortvloeien uit het feit dat de houder van deze garantie of diegene die de apparaten onder zijn toezicht heeft geen doeltreffende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om deze apparaten tegen vergering van het defect te beschermen of in geval van aanwijzingen dat zich een defect zal kunnen voordoen;
 • bijkomende schade verbonden aan een defect, zoals diefstal of verlies van de voorwerpen, verlies van informatie of gegevens, evenals de verergering van de defecten opgetreden sedert het defectengeval;
 • indirecte schade, gevolgschade en schades die ontstaan tengevolge van een defect, alsmede iedere aansprakelijkheid tov derden of de houder van deze garantie;
 • iedere schade die verzekerd wordt door een verzekeringscontract;
 • defecten die opzettelijk of met bedrieglijk opzet veroorzaakt werd;
 • defecten die een oorzaak hebben die uitwendig zijn aan het gewaarborgde apparaat;
 • esthetische schade voor zover deze de normale gebruiksmogelijkheden van het gewaarborgde apparaat niet beïnvloeden; bij een toestel waarvan de beeldresolutie uitgerust is met pixels, wordt beschadiging of defect van 2 of minder bright dot of dark dot pixels per miljoen pixels of beschadiging of defect van 5 of minder subpixels per miljoen pixels beschouwd als esthetische defecten die de normale gebruiksmogelijkheden van het toestel niet beïnvloedt;
 • voorwerpen die voor professionele, commerciële of collectieve doeleinden worden gebruikt;
 • wijzigingen die niet aan UNIGRO toe te schrijven zijn (bijvoorbeeld de aanpassing door de klant van de preprogrammatie van een videorecorder)

Ombudsman voor de handel

Bij Unigro doen we er steeds alles aan om u de best mogelijke dienstverlening te garanderen. Bent U ondanks onze inspanningen toch ontevreden, richt u dan tot de onafhankelijk dienst van de Ombudsman voor de Handel, die is erkend om consumentengeschillen te behandelen: www.ombudsmanvoordehandel.be

 


Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan