GRATIS Premium cadeaus + nog veel meer voordelen bij elke bestelling Gebruik promocode 342E Meer informatie

Tevreden of terugbetaald

Tevreden garantie of terugbetaald

 • U hebt 14 kalenderdagen de tijd om uw artikels te beoordelen.
 • Als een artikel u, om welke reden dan ook, geen volledige voldoening schenkt, dan neemt UNIGRO het probleemloos en zonder discussie terug (zie beperkingen op terugname en omruiling onderaan). Gebruik hiervoor steeds uw omruilbon die u ontving bij de levering.
 • Grote artikelen met transportcodes T3, T4 en T5 worden door Unigro bij u thuis afgehaald, in de staat waarin ze u werden geleverd. De artikels met codes T0, T1 en T2 stuurt u met de post terug.
 • Zelfs als u een artikel terugzendt of inruilt, kunt u uw gratis geschenken behouden.

Alle informatie over terugsturen en ruilen bevindt zich op uw leveringsbon.
Artikelen moeten in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.

Beperkingen op terugname en omruiling

U kan steeds aan de koop verzaken binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
U kunt het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

 • de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor u specifiek bestemd zijn
 • de levering van goederen die snel bederven of goederen met een beperkte houdbaarheid
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

U wordt geacht de goederen tijdens de herroepingstermijn met dezelfde gepaste zorg te hanteren en te inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. U bent bijgevolg alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

In geval van terugzending van de volgende producten, behouden wij ons het recht voor van u een schadevergoeding te vorderen die minstens overeenstemt met hun verkoopprijs :

 • door u beschadigde, vervuilde, gedragen of herstelde artikelen
 • door u geopende verfproducten, beitsen en aanverwante producten
 • iPhone-toestellen waarbij de functie iCloud en 'Find My iPhone' door u niet werd uitgeschakeld waardoor wij geen toegang krijgen tot uw iPhone

Herroepingsrecht

Aankoop contant - Modelinstructies voor herroeping - Herroepingsrecht:

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen en zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed/de goederen fysiek in bezit krijgt, hetzij het laatste goed in het bezit krijgt (voor overeenkomsten waarbij u in dezelfde bestelling meerdere goederen hebt besteld die afzonderlijk worden geleverd).
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Unigro via een ondubbelzinnige verklaring (bvb. schriftelijk per post : aan Saint Brice N.V., bedrijfsonderdeel Unigro, Prins Boudewijnlaan 65, 9100 Sint-Niklaas, fax : 03/760 56 57 of e-mail : klanten@unigro.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping beschikbaar in de rubriek Algemene voorwaarden – Modelinstructies voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, van ons terug (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onder de hierna gestelde voorwaarden. De directe kosten van het terugzenden van het goed/de goederen komen voor uw rekening. In geval van gedeeltelijke herroeping van de overeenkomst betalen wij u alle ontvangen betalingen terug m.b.t. het/de teruggezonden goed/goederen, met uitzondering van de transportkosten (bedoeld de kosten die overeenstemmen met de transportcode van het behouden artikel, met een minimum van 4,99 € ) en de eventuele beheers- en inningskosten.
In geval van volledige herroeping van de overeenkomst betalen wij u alle ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de beheers- en inningskosten, met uitzondering van de transportkosten die verschuldigd blijven als directe kosten van het terugzenden van het goed/de goederen. Zijn eveneens verschuldigd als directe kosten van het terugzenden : de eventuele frankeerkosten m.b.t. de artikelen met transportcodes T0, T1 en T2. De artikelen met transportcodes T3, T4 en T5 worden door ons bij u thuis afgehaald. De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht worden. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij het goed/de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u het goed/de goederen hebt teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. U dient de artikelen met transportcodes T0, T1 en T2 in hun oorspronkelijke verpakking, onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, aan ons terug te zenden met de post. U dient de artikelen met transportcodes T3, T4 en T5 onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, aan ons terug te zenden met onze eigen ophaaldiensten. U bent op tijd als u de goederen met transportcodes T0, T1 en T2 terugstuurt met de post/respectievelijk onze eigen ophaaldienst de goederen met transportcodes T3, T4 en T5 bij u thuis heeft opgehaald voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U wordt geacht de goederen tijdens de herroepingstermijn met dezelfde gepaste zorg te hanteren en te inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. U bent bijgevolg alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wij behouden ons het recht voor van u een schadevergoeding te vorderen - in geval van terugzending van door u beschadigde, vervuilde, gedragen of herstelde artikelen, alsook door u geopende verfproducten, beitsen en aanverwante producten - die minstens overeenstemt met hun verkoopprijs.
Bijkomende informatie over uw rechten inzake herroeping is beschikbaar in de rubriek Algemene Voorwaarden-Modelinstructies voor herroeping

Verkoop op afbetaling - Herroepingsrecht

U tekent het contract van verkoop op afbetaling bij de levering en stuurt het onmiddellijk en volledig ingevuld terug. Binnen de 14 kalenderdagen die op de ondertekening van het contract volgen, hebt u het recht uw herroepingsrecht m.b.t. het contract uit te oefenen, zonder opgave van redenen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, beschikbaar in de rubriek Algemene Voorwaarden - Modelinstructies inzake herroeping.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, betaalt Unigro u de reeds betaalde bedragen terug onder de voorwaarden vermeld in art. 3 van de Algemene Voorwaarden bij verkoop op afbetaling die U kan raadplegen in de Algemene verkoopsvoorwaarden – Subrubriek Algemene voorwaarden bij verkoop op afbetaling. Wij behouden ons het recht voor van u een schadevergoeding te vorderen in geval van terugzending van door u beschadigde, vervuilde, gedragen of herstelde artikelen.

Ombudsman voor de handel

Bij Unigro doen we er steeds alles aan om u de best mogelijke dienstverlening te garanderen. Bent U ondanks onze inspanningen toch ontevreden, richt u dan tot de onafhankelijk dienst van de Ombudsman voor de Handel, die is erkend om consumentengeschillen te behandelen: www.ombudsmanvoordehandel.be