Herroepingsrecht - Tevreden of terugbetaald

Tevreden of terugbetaald garantie

 • U hebt 14 kalenderdagen de tijd om uw artikels te beoordelen.
 • Als een artikel u, om welke reden dan ook, geen volledige voldoening schenkt, dan neemt UNIGRO het probleemloos en zonder discussie terug (zie beperkingen op terugname en omruiling onderaan). Gebruik hiervoor steeds uw omruilbon die u ontving bij de levering.
 • Grote artikelen met transportcodes T3, T4 en T5 worden kosteloos door Unigro bij u thuis afgehaald, in de staat waarin ze u werden geleverd. De artikels met codes T0, T1, T2 en T6 stuurt u met de post terug.
 • Zelfs als u een artikel terugzendt of inruilt, kunt u uw gratis geschenken behouden.

Alle informatie over terugsturen en ruilen bevindt zich op uw leveringsbon.
Artikelen moeten in goede staat en zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden.

Beperkingen op terugname en omruiling

U kan steeds aan de koop verzaken binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. U kunt het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

 • de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor u specifiek bestemd zijn, zoals bijv. elektrische scooters die specifieke formulieren vereisen op naam
 • de levering van goederen die snel bederven of goederen met een beperkte houdbaarheid
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, zoals bijv. een zwembad/pomp of bepaalde zwembadaccessoires
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, alsook parfums waarvan de verzegeling werd verbroken

Tijdens de eerste 14 kalenderdagen na de levering bent u verplicht zorgvuldig om te gaan met uw bestelling en de verpakking ervan. Het herroepingsrecht laat u toe om de goederen met dezelfde gepaste zorg te inspecteren zoals u dat in de winkel zou doen. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. U dient het product dan ook uit te pakken zonder de verpakking te beschadigen. Als u de goederen terugstuurt, doe dit zoveel mogelijk in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat. U dient de artikelen in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, aan ons terug te zenden.

U bent enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals beschreven hierboven.

In geval van terugzending van de volgende producten, behouden wij ons het recht voor van u een schadevergoeding te vorderen die overeenstemt met de door Unigro werkelijk geleden schade:

 • door u beschadigde, vervuilde, gedragen of herstelde artikelen
 • door u geopende verfproducten, beitsen en aanverwante producten
 • iPhone-toestellen waarbij de functie iCloud en 'Find My iPhone' door u niet werd uitgeschakeld waardoor wij geen toegang krijgen tot uw iPhone
 • petroleumkachels indien er reeds een brandstof in werd gebruikt

Herroepingsrecht

Aankoop contant - Modelinstructies voor herroeping - Herroepingsrecht:

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen en zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed/de goederen fysiek in bezit krijgt, hetzij het laatste goed in het bezit krijgt (voor overeenkomsten waarbij u in dezelfde bestelling meerdere goederen hebt besteld die afzonderlijk worden geleverd).
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Unigro via een ondubbelzinnige verklaring (bvb. schriftelijk per post : aan Saint Brice N.V., bedrijfsonderdeel Unigro, Prins Boudewijnlaan 65, 9100 Sint-Niklaas of e-mail : klanten@unigro.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping beschikbaar in de rubriek Algemene voorwaarden – Modelinstructies voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, van ons terug onder de hierna gestelde voorwaarden. In geval van gedeeltelijke herroeping van de overeenkomst betalen wij u alle ontvangen betalingen terug m.b.t. het/de teruggezonden goed/goederen, met uitzondering van de transportkosten (bedoeld de kosten die overeenstemmen met de transportcode van het behouden artikel, met een minimum van 4,99 €) en de eventuele beheers- en inningskosten. In geval van volledige herroeping van de overeenkomst betalen wij u alle ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de beheers- en inningskosten. De montagekosten die bij relevante artikelen van toepassing zijn, vallen niet onder het herroepingsrecht.

De artikelen met transportcodes T3, T4 en T5 worden kosteloos door onze eigen transporteurs bij u opgehaald. De kosten met betrekking tot de artikelen met transportcodes T0, T1, T2 en T6 zullen door de consument worden voorgeschoten aan onze partner BPost. De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan er uiteraard ook steeds voor kiezen om beroep te doen op een eigen koerierdienst. In dit geval zullen de kosten dan ook ter uwer laste vallen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht worden. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij het goed/de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u het goed/de goederen hebt teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. U dient de artikelen met transportcodes T0, T1, T2 en T6 bij voorkeur, in hun oorspronkelijke verpakking, onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, aan ons terug te zenden met de post. U dient de artikelen met transportcodes T3, T4 en T5 onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, aan ons terug te zenden met onze eigen ophaaldiensten. U bent op tijd als u de goederen met transportcodes T0, T1, T2 en T6 terugstuurt met de post/respectievelijk onze eigen ophaaldienst de goederen met transportcodes T3, T4 en T5 bij u thuis heeft opgehaald voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U wordt geacht de goederen tijdens de herroepingstermijn met dezelfde gepaste zorg te hanteren en te inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. U bent bijgevolg alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wij behouden ons het recht voor van u een schadevergoeding te vorderen - in geval van terugzending van door u beschadigde, vervuilde, gedragen of herstelde artikelen, alsook door u geopende verfproducten, beitsen en aanverwante producten - die overeenstemt met de door Unigro werkelijk geleden schade.
Bijkomende informatie over uw rechten inzake herroeping is beschikbaar in de rubriek Algemene Voorwaarden-Modelinstructies voor herroeping.

Verkoop op afbetaling - Herroepingsrecht

U tekent het contract van verkoop op afbetaling bij de levering en stuurt het onmiddellijk en volledig ingevuld terug. Binnen de 14 kalenderdagen die op de ondertekening van het contract volgen, hebt u het recht uw herroepingsrecht m.b.t. het contract uit te oefenen, zonder opgave van redenen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, betaalt Unigro u de reeds betaalde bedragen terug onder de voorwaarden vermeld in art. 3 van de Algemene Voorwaarden bij verkoop op afbetaling die U kan raadplegen in de Algemene verkoopsvoorwaarden – Subrubriek Algemene voorwaarden bij verkoop op afbetaling. Wij behouden ons het recht voor van u een schadevergoeding te vorderen in geval van terugzending van door u beschadigde, vervuilde, gedragen of herstelde artikelen.

Ombudsman voor de handel

Bij Unigro doen we er steeds alles aan om u de best mogelijke dienstverlening te garanderen. Bent U ondanks onze inspanningen toch ontevreden, richt u dan tot de onafhankelijk dienst van de Ombudsman voor de Handel, die is erkend om consumentengeschillen te behandelen: www.ombudsmanvoordehandel.be

Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan