Privacybeleid

Voor Unigro is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van essentieel belang. Wij streven ernaar om met u een duurzame relatie op te bouwen, gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens steeds aan de toepasselijke wetgeving, meer bepaald de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming), hierna genoemd “ de privacywetgeving”.

Wij houden eraan onze klanten en prospecten te informeren zodat u begrijpt hoe Unigro uw persoonsgegevens gebruikt en u er de controle over houdt. Wij van onze kant gebruiken uw persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en met de nodige beveiligingsmaatregelen die de bescherming ervan waarborgen.

Door ons uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u akkoord met de bepalingen van onderstaand privacy beleid. Wanneer u ons persoonsgegevens van iemand anders meedeelt, dient u voorafgaandelijk de inhoud van ons privacy beleid met deze persoon besproken te hebben en hiervoor het akkoord te hebben gekregen.

Wij nodigen u uit om dit privacy beleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten. 

Verantwoordelijke voor de verwerking: Saint Brice NV, handeldrijvend onder de naam Unigro, Prins Boudewijnlaan 65, 9100 Sint-Niklaas. Hierna “Unigro” genoemd.

Tot wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid geldt voor al onze klanten die producten kopen uit ons assortiment en hiervoor al dan niet een verkoop op afbetaling aangaan (of aanvragen). Dit beleid is mogelijk ook van toepassing op hun gezinsleden, in de mate waarin ons, in deze context, informatie over de gezinsleden werd meegedeeld. Dit beleid is tevens van toepassing op voormalige klanten wiens gegevens nog in onze database zijn opgeslagen en op potentiële klanten die door ons gecontacteerd worden of wanneer u onze website bezoekt of onze mobile apps gebruikt.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Algemene informatie

Volgende informatie kan worden opgeslagen in ons bestand: uw naam, voornaam, geslacht, taal, postadres, telefoonnummer, e-mailadres. In de mate van het mogelijke registreren wij ook de datum waarop deze gegevens aan ons werden meegedeeld of waarop bepaalde aanpassingen aan die gegevens werden aangebracht.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij informatie verzamelen die wij afleiden uit onze cookies Deze informatie helpt ons om u specifieke producten of diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.

Voor meer gedetailleerde informatie over onze cookies verwijzen wij naar het Unigro Cookie beleid dat u kan raadplegen via http://www.unigro.be/nl/service/cookies.

Informatie die verband houdt met de verkoop
Naast de hierboven vermelde gegevens, kunnen wij ook uw eventuele leveringsadres(sen) opslaan in ons bestand, evenals alle andere informatie betreffende uw bestelling (gekochte artikelen, aankoopdatum, status van de betaling, betaalwijze, eventuele retourzendingen, …).

Informatie die verband houdt met het afsluiten van een overeenkomst van verkoop op afbetaling of de uitvoering ervan
Naast de hierboven vermelde gegevens, registreren wij de informatie beschikbaar op uw identiteitskaart (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geldigheidsduur, …) en eventueel een kopie ervan, uw burgerlijke staat, beroep, gezinssamenstelling, contractuele status, informatie over uw solvabiliteit (inkomsten, huurder dan wel eigenaar van een woning, toelage, eventuele lopende leningen, …). Wij kunnen eveneens informatie opslaan betreffende uw gezinsleden. Tot slot registreren wij ook informatie over de uitvoering van de overeenkomst van verkoop op afbetaling (stand van de afbetaling, data betalingen, status contract, …).

Informatie die verband houdt met het afsluiten van een overeenkomst van lening op afbetaling
Wanneer u een aanvraag doet voor het afsluiten van een overeenkomst van lening op afbetaling via Unigro, vragen wij u een inlichtingenblad in te vullen. De gevraagde informatie betreft algemene persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, …), informatie over uw beroepssituatie en informatie over uw solvabiliteit. Deze informatie wordt ingezameld voor rekening van de kredietverstrekker Cofidis NV, (Chaussée de Lille 422 te 7501 Orcq) en wordt niet in het bestand van Unigro opgeslagen. Deze informatie dient om Cofidis NV toe te laten uw aanvraag te verwerken

Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft en die wij toevoegen aan de informatie die we rechtstreeks bij u inwinnen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)

 • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of via ons Contact Center. In deze context, en mits u hiervan op voorhand te verwittigen, kunnen wij bepaalde van uw gesprekken met onze Contact Center operatoren opnemen ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening of voor de opleiding van onze medewerkers.
 • Wanneer u zich inschrijft op onze newsletters.
 • Om uw gegevens over te kunnen maken aan het bedrijf Cofidis NV, wanneer u een lening op afbetaling aanvraagt.

In het kader van een aanvraag voor een commercieel voorstel of de uitvoering van uw overeenkomst (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)

Gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van een verkoop met contante betaling

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het beheer van uw eventuele retourzendingen, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso.
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdaden en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures
 • Voor het beheer en de overdracht van uw gegevens in het kader van de overdracht van een schuldvordering aan derden

Gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van een verkoop op afbetaling

 • Om te kunnen oordelen over de afsluiting van de overeenkomst, meer bepaald op basis van automatische profilering (zie infra)
 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het beheer van uw eventuele retourzendingen, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdaden en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures
 • Voor het beheer en de overdracht van uw gegevens in het kader van de overdracht van een schuldvordering aan derden

Wanneer wij hiervoor over een gerechtvaardigd belang beschikken in het kader van onze direct marketingactiviteiten. In dit geval waken wij er steeds over het evenwicht te bewaren tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving)

 • Om u nieuwsbrieven of gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen, eventueel op basis van een analyse van uw profiel, via alle beschikbare kanalen
 • Om een klantenprofiel op te maken, uw persoonsgegevens te centraliseren, combineren en verrijken met nuttige informatie
 • Voor het opvolgen van uw deelname aan een van onze wedstrijden
 • Ter verbetering van onze producten of diensten, om u te informeren over onze nieuwe producten of deze van onze zusterbedrijven
 • Om onze prestaties te evalueren (bijvoorbeeld via marktonderzoek)
 • Voor het verzamelen van statistische gegevens en (laten) uitvoeren van marktonderzoeken, voor financiële doeleinden, beheer, marketing of rapportering
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdaden en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken of om te delen met overheidsinstanties. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw kredietwaardigheid na te gaan bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, vóór de afsluiting van een overeenkomst van verkoop op afbetaling.

Wij zijn tevens onderworpen aan de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die het bewaren van bepaalde gegevens vereisen.

Gebruik van automatische profilering 

Indien u een overeenkomst van verkoop op afbetaling met Unigro wilt aangaan, zijn wij wettelijk verplicht om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Daarvoor kunnen wij, naast de raadpleging van het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, ook gebruik maken van automatische evaluatie-instrumenten op basis van statistische modellen. Deze modellen combineren criteria zoals uw leeftijd of uw financiële situatie met een verzameling van statistische of sociale economische criteria.

Indien u een verkoop contant (te betalen 15 dagen na levering) met Unigro wilt aangaan, zullen wij uw kredietwaardigheid eveneens beoordelen op basis van deze evaluatie-instrumenten.

Voormelde modellen laten ons toe om te bepalen of we u al dan niet een overeenkomst van verkoop op afbetaling, of verkoop contant, naargelang het geval, kunnen aanbieden. Wij proberen hierbij te voorkomen dat u bepaalde overeenkomsten afsluit waarvan u later de financiële verplichtingen niet zal kunnen dragen. Als u de resultaten van deze evaluatie wenst te bespreken, kan u via ons Contact Center contact opnemen met een van onze medewerkers, die uw dossier eventueel kan aanvullen met andere criteria die hij/zij mogelijk relevant vindt voor de definitieve beslissing.

Mogen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden?

Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in de volgende gevallen :

 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers en zusterbedrijven voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacy beleid.
 • Aan externe bedrijven, partners van Unigro, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren zoals externe contact centers, reclame-agentschappen, IT dienstverleners, transportfirma’s… In dergelijk geval kunnen deze bedrijven uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen, in overeenstemming met dit privacy beleid. Zij zijn onderworpen aan strenge verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens. Zij worden in geen enkel geval eigenaar van uw gegevens.
 • Voor de inachtneming van onze wettelijke verplichtingen zoals hoger uiteengezet, moeten wij uw gegevens aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren doorgeven of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen of aan overheidsdiensten die hierom verzoeken.
 • Aan de commerciële partners van Unigro, makelaars in adressen of reclamebureaus en/of hun klanten, zodat zij u reclame kunnen sturen, eventueel op basis van uw marketing profiel. AANDACHT: uw persoonsgegevens die betrekking hebben op de overeenkomst van verkoop op afbetaling zullen evenwel niet overgedragen worden in deze context.
 • Aan het bedrijf Cofidis NV wanneer u een aanvraag doet voor het afsluiten van een overeenkomst van lening op afbetaling via Unigro.
 • Aan Google LLC zodat zij u via e-mail kunnen uitnodigen om uw shopervaring bij Unigro te beoordelen. Naast onze eigen verkoper-ID worden uw bestelnummer, uw e-mailadres, uw gekozen taal (Nederlands/Frans) en de geschatte leverdatum doorgegeven aan Google.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Door uw persoonsgegevens aan Unigro mee te delen, gaat u ermee akkoord dat ze kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dit geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens steeds beschermd worden overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving en van dit privacy beleid.

Hoe lang bewaart Unigro uw persoonsgegevens ?

Unigro bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor zij ingezameld zijn.  De bewaartermijn kan per categorie van persoonsgegevens en per doel verschillen. In ieder geval, bewaren wij uw gegevens maximum 15 jaar na uw laatste bestelling of na het laatste contact met Unigro.

Deze vrij lang bewaartermijn is nodig rekening houdend met onze activiteit van kredietverstrekker, om te voldoen aan onze garantieverplichtingen en dienst na verkoop, om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen.

Voor de overeenkomsten van verkoop op afbetaling leeft Unigro de bewaartermijnen na die uiteengezet worden in artikel 5 van het KB van 20/11/1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens inzake consumentenkrediet.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Unigro doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. Zo zijn ons netwerk, onze infrastructuur en onze informaticasystemen strikt beveiligd. Enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Onze medewerkers worden opgeleid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Ingeval van verlies van persoonsgegevens dat tot risico’s zou kunnen leiden voor de bescherming van uw privacy zullen wij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit) en uzelf hiervan op de hoogte brengen in overeenstemming met de wettelijke vereisten terzake. In dergelijk geval zullen we alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk een eind te maken aan deze situatie en om de gevolgen ervan te beperken.

Welke rechten heeft u ? Hoe kunt u deze uitoefenen ?

Uw recht op toegang:

U heeft een recht op toegang op gegevens die betrekking hebben op uzelf. Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kunt u ons vragen:

1) of uw persoonsgegevens opgenomen zijn in ons bestand
2) waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken 
3) Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken
4) Met welke derden of welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen
5) Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren 
6) het bestaan van uw rechten te bevestigen (zie infra) 
7) hoe wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen (als u deze zelf niet aan ons heeft meegedeeld) 
8) of wij bepaalde van uw persoonsgegevens automatisch verwerken (automatische profilering), welke de logica is die wij daarvoor gebruiken en welke gevolgen hieraan verbonden zijn
9) of wij uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Unie hebben doorgegeven en welke beveiligingsmaatregelen hierbij werden getroffen

Uw recht op verbetering:

U hebt het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige 
Informatie aan te vullen.

Uw recht op verzet:

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (d.w.z. om u promotionele aanbiedingen te sturen), evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketing profielen (d.w.z. om u de promotionele aanbiedingen te sturen die wij het meest interessant voor u achten, gebaseerd op uw marketingprofiel).

Hiertoe kan U het formulier gebruiken beschikbaar via https://www.unigro.be/customer/newsletter. Indien U geen andere aanbiedingen wenst te ontvangen van Unigro of zijn partners, kan U hiertoe een mail sturen op het adres privacy@unigro.be of U kan zich uitschrijven door gebruik te maken van de opt out-link in de voettekst van elke e-mail die wij versturen.

U hebt ook het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke omstandigheden in alle gevallen waar wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang (zie hoger).

Uw recht om vergeten te worden:

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen bedoeld in de wet (onrechtmatige verwerking, verwerking niet meer nodig ten aanzien van de doelstellingen die worden nagestreefd, als u de toestemming intrekt voor een verwerking die op die toestemming berust). U hebt dit recht ook wanneer u uw recht op verzet voor direct marketing inroept.

Uw recht om vergeten te worden kan enkel ingeroepen worden in de gevallen hierboven uiteengezet. Wij kunnen dus geen gevolg geven aan uw verzoek om vergeten te worden in de uitvoering van een verkoop op afbetaling, in de naleving van onze verbintenissen van garantie en dienst na verkoop, in de naleving van onze juridische en fiscale verplichtingen of in geval van geschil, indien wij uw gegevens moeten gebruiken in het kader van onze bewijsverplichtingen.

Wij vestigen er uw aandacht op dat de uitoefening van uw recht om vergeten te worden tot gevolg kan hebben dat uw persoonsgegevens weliswaar onmiddellijk uit ons bestand worden verwijderd, maar er in de toekomst opnieuw kunnen worden in opgenomen (wij houden immers geen registratie bij van uw verzoek om vergeten te worden). Indien u de zekerheid wil om in de toekomst niet meer gecontacteerd te worden door Unigro, raden wij u aan om uw recht op verzet uit te oefenen (zie hoger).

Uw recht op beperking van de verwerking:

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uitoefening van uw rechten

U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u om ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). Hiervoor vragen wij u bij voorkeur een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: Unigro, Prins Boudewijnlaan 65, 9100 Sint-Niklaas of per e-mail aan privacy@unigro.be

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven- deze ook per e-mail beantwoorden

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerkt Unigro uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maand verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over ons privacy beleid of indien u of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens kan u rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer via dpo@unigro.be.

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be

In de mate van het mogelijke informeert Unigro de bedrijven aan wie uw persoonsgegevens zijn overgedragen over uw verzoek tot verbetering, verzoek om vergeten te worden of verzoek tot beperking van de verwerking zodat ook zij hiermee rekening kunnen houden.

Tot slot vestigen wij er uw aandacht op dat Unigro dit privacy beleid van tijd tot tijd kan aanpassen. Wij adviseren u derhalve ons privacybeleid regelmatig door te nemen.

Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan